Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamos apklausos

Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS APKLAUSA.KLAIPEDOS-R.LT PRIVATUMO POLITIKA 

Šioje interneto svetainės apklausa.klaipedos-r.lt privatumo politikoje (toliau - Politika) pateikiame pagal ES Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie duomenų valdytojo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188773688, adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, Lietuva, tel. (8 46) 21 11 16, elektroninio pašto adresas savivaldybe@klaipedos-r.lt (toliau – Administracija), atliekamą asmens duomenų tvarkymą.  

Ši Politika skirta asmenims, kurie naudojasi Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetaine apklausa.klaipedos-r.lt (toliau – Sistema), kuri naudojama sudaryti sąlygas Klaipėdos rajono gyventojams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamosiose apklausose, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose, bei balsuoti vykdomame projekte „Tavo idėja“. Politikoje aprašomi tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys, duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos. 

 Prašome reguliariai perskaityti šią Politiką, kad galėtumėte susipažinti su naujausia jos versija bei rasti aktualią su asmens duomenų apsauga susijusią informaciją. 

 Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys  

·                                  Sudaryti sąlygas Klaipėdos rajono gyventojams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamosiose apklausose, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose, bei balsuoti vykdomame projekte „Tavo idėja“

·                                  Interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimas (slapukų naudojimas). 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos apklausų sistema  

·                                  Sistemos tikslas – sudaryti sąlygas Klaipėdos rajono gyventojams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamosiose apklausose, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose, bei balsuoti vykdomame projekte „Tavo idėja“.

·                                  Sistemos organizacinę struktūrą sudaro: sistemos valdytojas, administratorius, techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojas. 

·                                  Sistemos valdytoja yra Administracija, kuri peržiūri sistemos tikslus, inicijuoja sistemos struktūros pakeitimą, parenka techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojus, kontroliuoja jų ir sistemą tvarkančių Administracijos ar įstaigų darbuotojų veiklą, valdo duomenis.

·                                  Sistemos administratorius yra Administracijos specialistas arba juridinis asmuo, su kuriuo pasirašyta sistemos administravimo sutartis, kuris suteikia prisijungimus prie sistemos atsakingiems asmenims, pagal poreikį panaikina jų teisę dirbti su sistema, užtikrina sistemos funkcionavimą, garantuoja duomenų saugumą, organizuoja sistemos aptarnavimą ir atnaujinimą, informuoja valdytoją ir tvarkytojus apie bet kokią įtartiną veiklą, įsilaužimus, įvairius saugumo incidentus, aptiktus virusus. 

·                                  Sistemos prižiūrėtojas – Sistemos techninio aptarnavimo bei priežiūros paslaugą teikiantis juridinis asmuo atsakingas už sistemos tinkamą funkcionavimą, klaidų taisymą. 

 

Slapukų naudojimas  

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į naršyklę arba standųjį kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Sistemos naudotoją nuo kitų interneto svetainės naudotojų, užtikrina geresnį interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.  

Dauguma naršyklių leidžia atmesti slapukus, tačiau visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų nebus galima naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.  

 

Slapukai gali atlikti toliau išvardintas funkcijas:  

·                                  veikimą užtikrinantys ir gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti užtikrinti ir pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine; 

·                                  analitiniai. Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas; 

·                                  funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.  

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau: 

 

SLAPUKO PAVADINIMAS SLAPUKO PASKIRTIS SAUGOJIMO TRUKMĖ 
au Išlaiko lankytojo sesijos būseną Sesijos metu 
web Išlaiko lankytojo sesijos būseną Sesijos metu 

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus  

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galima apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorima priimti slapukų, savo naršyklėje galima pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Daugiau informacijos kaip valdyti slapukus galite rasti adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.  

Atsisakius slapukų galima netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Norint gauti slapukų, galima nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.  

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.  

 

Pagrindai, kuriais remdamiesi tvarkome asmens duomenis  

Asmens duomenys tvarkomi laikantis BDAR nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir remiantis šiais teisiniais pagrindais: 

·                                  tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas vykdydami savivaldybei taikomas teisines prievoles arba įgyvendindami viešąjį interesą; 

·                                  vykdydami sutartis, kurios šalis yra duomenų subjektas.  

  

 

 

Asmens duomenų nepateikimo pasekmės 

Norėdami naudotis Sistema, gauti Administracijos teikiamas administracines paslaugas, Jūs turite pateikti tą informaciją, kurią prašoma įvesti svetainėje arba užpildyti prašyme. Jeigu nepateiksite prašomų asmens duomenų, negalėsite gauti administracinių paslaugų, naudotis svetainės funkcijomis. 

 

 Asmens duomenų saugojimas  

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo ar leidžia teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje. 

 

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?  

Rinkdami ir naudodami Jūsų pateiktus bei iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų: 

·                                  Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

·                                  Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

·                                  tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas); 

·                                  Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas); 

·                                  Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

 

 Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas  

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:  

·                                  teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;  

·                                  teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;  

·                                  teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);  

·                                  teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;  

·                                  teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;  

·                                  teisę atšaukti sutikimą. 

 

Tam, kad galėtumėte įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustatę Jūsų tapatybės, nežinosime, ar į mus kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, todėl negalėsime įgyvendinti Jūsų teisių. 

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, į Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis:  el. paštas dap@klaipedos-r.lt, telefono numeris – (8-46) 492449.  

Daugiau informacijos galite rasti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.